ELMAS RAYBALAMA KABUKLARI (RS)
BOYUTPARÇATANIM
BORS200BO ELMAS RAYBALAMA KABUK
NORS300NO ELMAS RAYBALAMA KABUK
HORS400HO ELMAS RAYBALAMA KABUK
PORS500PO ELMAS RAYBALAMA KABUK